CONTACT

Papierfabrik Netstal AG

Industrie Kleinzaun

Postfach 135

CH-8754 Netstal (Schweiz)


Tel: +41 (0) 55 645 70 80

Fax: +41 (0) 55 645 70 81

E-mail: info@pfn.ch

CONTACT PERSONS


Christian Höpper

Managing Director


Via Secretary:

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 41 50

E-mail: c.hoepper@konos.eu


Iwona Neumann

Human Resources

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 12

E-mail: i.neumann@konos.eu


Steffen Egetemeyer

Factory Director

Fon: +41 (0) 55 645 70 85

Mobile: +41 (0) 79 548 76 90

E-mail: steffen.egetemeyer@pfn.ch


Karl Mächler

Factory Supervisor

Fon: +41 (0) 55 645 70 86


Anton Rajkovic

Paper Production Supervisor

Fon: +41 (0) 55 645 70 82


Lars Görne

Sachbearbeiter Logistik

Fon: +49 (0) 35 242 41 53 6

E-mail: logistik@konos.eu


Martin Schulz

Sales Manager

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 30

Fax: +49 (0) 3 52 42 - 6 85 20

Daniela Fischli

Secretary / Order processing

Fon: +41 (0) 55 645 70 98 


Rosmarie Pejdah

Secretary / HR Administration

Fon: +41 (0) 55 645 70 89


Uwe Lorenz

Quality Manager (QHSE)

Fon: +49 (0) 3 52 42 - 4 15 40

E-mail: u.lorenz@konos.eu

Diese Website verwendet Cookies, welche Sie bei Nutzung der Website akzeptieren. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

This website uses cookies, which you accept when using the website. Please read our Privacy Policy for details.

Verweigern
Reject

Akzeptieren
Accept